Ouderraad

"Oudervereniging de Blokkendoos" is een vereniging van en voor alle ouders met kind(eren) op basisschool de Blokkendoos. Als u een kind op de Blokkendoos hebt, bent u automatisch lid van de oudervereniging, tenzij u te kennen hebt gegeven dat u daar geen prijs op stelt. De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging.

De doelstelling van de ouderraad is de belangen te behartigen van alle personen van wie de kinderen onderwijs ontvangen op de Blokkendoos. Zij organiseert en financiert activiteiten en spullen ten behoeve van leerlingen en ouders in de meest ruime zin van het woord. Uw lidmaatschap geeft natuurlijk ook het recht op inspraak via de ouderraad. Al onze vergaderingen zijn openbaar en u bent daar altijd welkom. De vergaderingen van de ouderraad vinden circa één maal per zes weken plaats in aanwezigheid van de directeur. De vergaderingen vinden plaats in de teamkamer. De aanvangstijd is 20.00 uur.

Een keer per jaar houden wij een algemene jaarvergadering. Tijdens de jaarvergadering van de ouderraad wordt het jaarverslag vastgesteld, de ouderbijdrage vastgesteld en diverse commissieactiviteiten besproken. Er wordt rekening en verantwoording afgelegd over de financiële middelen. Het jaarverslag wordt in de week voor de vergadering via de mail naar alle ouders gestuurd.

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd bij een van de leden van de ouderraad terecht. Zie hiervoor het ledenoverzicht. U mag ons altijd aanspreken met uw vragen en opmerkingen. En nieuwe ideeën zijn altijd welkom. U kunt ons ook per mail bereiken op ouderraad@bsdeblokkendoos.nl


Ouderbijdrage.

Aan het organiseren en uitvoeren van activiteiten zijn natuurlijk ook kosten verbonden.  Daarom wordt van u jaarlijks een bijdrage gevraagd in de vorm van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Wanneer u besluit de ouderbijdrage niet te betalen, zijn daar wel consequenties aan verbonden. Uw kind(eren) kan/kunnen dan niet meedoen met de door de ouderraad georganiseerde activiteiten zoals sinterklaas, kerstviering en de jaarlijkse uitstapjes. De school biedt u in dat geval een alternatief onderwijsprogramma. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 bedraagt 32,50 euro per kind per jaar.

Als uw kind na 1 januari op school komt, betaalt u 16,25 euro per kind.
In het begin van het schooljaar ontvangt u een verzoek om de ouderbijdrage over te maken.

Ledenoverzicht.

 

Activiteiten

 Activiteiten ouderraad

Verslag jaarvergadering.

 

Jaarverslag.

jaarverslag 2020-2021