Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Dat is waar passend onderwijs voor staat. Dat doen we door de onderwijsbehoeften van de leerling vast te stellen en hierop tijdens de lessen af te stemmen. Leerkrachten differentiëren, checken door middel van controle van begrip, geven feedback op proces en resultaat en plannen de vervolgactiviteiten op basis van alle informatie die zij hebben over de leerling en het werk of de opdracht. We hebben in de ondersteuningsstructuur van de school vastgelegd hoe wij als team werken om passend onderwijs te kunnen bieden. Zo kan de IB-er (intern begeleider voor ondersteuning) de leerkracht helpen om het onderwijs passend te maken, bijvoorbeeld door een aanpassing in het aanbod te doen, een plan van aanpak te maken of een leraarondersteuner in te zetten.
Zo bieden we de basisondersteuning, waarmee de meeste kinderen zich goed kunnen ontwikkelen.

Extra ondersteuning

Naast de basisondersteuning kan het zijn dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld als het leren moeilijk gaat, omdat een leerling uitdaging mist of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsprobleem. De leerkracht en de IB-er bespreken samen met de ouders en eventueel externe specialisten welke extra ondersteuning ingezet kan worden.

Samenwerkingsverband

Wanneer er externe ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband gewenst is, of wanneer voor een kind de overstap naar het speciaal (basis)onderwijs nodig is, vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring of arrangement aan bij het samenwerkingsverband. Een commissie beoordeelt de aanvraag op inhoud, geeft een advies en kent een arrangement al dan niet toe of geeft indien nodig een toelaatbaarheidsverklaring af voor het speciaal (basis)onderwijs. Uiteraard worden ook hier de ouders intensief bij betrokken.